Inleiding familie Niehot

 

Bron: Bram Sonneveld

 

Inleiding, verantwoording en werkwijze.
Voor u ligt het resultaat van een onderzoek naar de familie Ni(e)hot, uitgevoerd in de periode medio 1990 - 1993. Het onderzoek was voor mij een vorm van vrijetijdsbesteding waar ik veel genoeglijke puzzeluren aan beleefd heb. In tegenstelling tot een gewone puzzel is een genealogie echter nooit af. Toch presenteer ik haar thans, onder andere omdat een aantal mensen er een "beetje" op zit te wachten.

 

Aanleiding.
De aanleiding tot dit onderzoek was triest. Nadat mijn schoonvader Hendrik Nicolaas Nihot op 31-10-1989 was overleden, zei mijn vrouw tegen mij: "Nu zijn er nog maar drie Nihotten over". Zij doelde daarmee op haar twee nog in leven zijnde zusters en op haarzelf. Op die opmerking heb ik toen geen acht geslagen, maar een aantal maanden later kwam e.e.a. weer boven­drijven. Zou dat waar zijn? Was met mijn schoonvader de familie in mannelijke lijn uitgestorven?
Niet geheel toevallig bracht ik toen nogal wat tijd door in het Gemeente Archief van Leiden. Daar sloeg ik een willekeurig Begraafboek op en las: "Begraven Bolwerk, week 17-24 maart 1671, Kind van Denijs Nihot."

 

Bronnen
Ik werd toen "gepakt" door de vele Ni(e)hotten - ook in andere spellingen, daarover later - die in Leiden gedoopt werden, trouwden, kinderen kregen en overleden. Kortom: ik besloot de familie in kaart te brengen. Hoe wist ik nog niet en ook niet waartoe dit zou kunnen leiden.Alle gegevens die zich in het Gemeente Archief Leiden bevinden en op de familie Ni(e)hot betrekking hebben, werden door mij genoteerd. Dit betreffen de gegevens uit de Doop, Trouwen Begraaf-registers t/m 1811. Vanaf 1811 zijn er de bevolkingsregisters.
Beide soorten gegevens bestrijken de periode ca. 1650 - 1920. Al die gegevens zijn openbaar en door iedereen te controleren. Met behulp van genoemde gegevens lukte het mij een enigszins sluitende stamboom van de Ni(e)hotten over die periode te construeren.
Enigszins. Want er blijven immers altijd personen over die niet te plaatsen zijn, alhoewel je soms vermoedt waar ze thuishoren. Maar als je het niet kunt bewijzen, dan mag je ze niet opnemen. Dat is mijn uitgangspunt geweest.

Werkwijze
In deze inleiding past nog iets over de werkwijze. Naast bovengenoemde archiefgegevens zijn nog andere bronnen geraadpleegd. De archieven zijn -geopend tot ongeveer 1920. Daarna zijn ze om onder andere privacy redenen gesloten.
Mijn probleem met deze, inmiddels zeer uitgedijde familie, die bovendien weinig cohesie vertoonde, was: hoe kom ik aan informatie over de huidige generatie, hun ouders, kinderen, etc?
Ik heb toen via telefoonboeken Ni(e)hotten opgezocht, voornamelijk in de wat grotere plaatsen. Ik heb velen van hen aangeschreven. Dat gaf een redelijke respons. Sommigen vonden het leuk en reageerden spontaan en snel. Anderen reageerden niet.

Verder
Na evaluatie van deze hedendaagse ronde was het tijd voor de volgende stap. Er waren nog teveel losse einden, stukjes familie die niet op hun plaats wilden vallen. Voor deze stap is de navolgende informatie van belang.
Vanaf 1938 bestaat er van iedereen een persoonskaart. Van iedereen die na 1938 is overleden kan voor genealogisch onderzoek een uittreksel van die persoonskaart worden opgevraagd. Dat kost f 3,60 per uittreksel. Sommige gegevens zijn dan van die kaart verwijderd. Op de kaart staat - indien bekend- vader, moeder, huwelijk(en), eventuele (stief)kinderen plus de erbij behorende data vermeld. Deze kaarten geven soms informatie tot diep in de negentiende eeuw. Halverwege 1992 heb ik alle Ni(e)hot persoonskaarten opgevraagd. Dat waren er 81. Gegevens uit deze kaarten hebben ertoe geleid dat veel witte plekken konden worden opgevuld. Alle persoonskaarten betroffen leden van deze familie Ni(e)hot. Conclusie: er is Nederland maar één familie Ni(e)hot. Beide hedendaagse activiteiten leidden er ook persoonlijk kon worden benaderd.
Veel dank ben ik verschuldigd aan hen die ons zomaar "vreemde" familieleden uitnodigden.De meeste kontakten bleven telefonisch, maar waren daarom niet minder hartelijk of intensief. 
De laatste onderzoeksfase heeft veel tijd gekost en gaat nog steeds door. Veel heb ik in deze aan kinderen en kleinkinderen te danken, die spontaan ontbrekende gegevens aanvulden.
Dank ook voor het uitlenen van de soms enige foto van ouders of grootouders. Jammer dat - maar zo gaat het in iedere familie - ook mensen niet willen reageren, of beter: niet reageren. Zij hebben er ongetwijfeld hun reden voor.

 

Tenslotte
Als onderzoeker in een familie kom je soms ongewild achter zaken, waarvan je vermoedt dat ze gevoelig liggen. Waar mogelijk heb ik gepoogd naaste familieleden daarover te informeren en te vragen of die zaken bekend waren c.q. zijn, binnen het gezin. Ik heb van niemand een zodanige reactie ontvangen die inhield dat men een en ander liever niet gepubliceerd zag.
Ik hoop dat u deze genealogie met familiale gevoelens moge lezen en dat waar er fouten of lacunes zijn aan te wijzen, mij dat wilt berichten.

 

Dank
De afgedrukte familieannonces komen uit de verzameling van het Centraal Bureau voor Genealogie, waarvoor dank. Mijn dank gaat ook uit naar de medewerkers van de gemeentearchieven van de volgende gemeenten: Amsterdam, Beverwijk, Den Haag, Opsterland, Utrecht en Zederik. Speciale dank aan de Gemeentearchieven van Deventer en Dordrecht. Zij hebben geholpen op basis van mijn vaak onvolledige gegevens. Aparte vermelding verdient het Gemeentearchief van Leiden. Het was en is een genoegen om daar te mogen werken, zoeken en te vragen. Iemand moet de laatste zijn en dat is mijn achterneef Jan S. Bontekoe. Hij heeft beide indices, die op familieleden en die op aanverwanten, willen controleren en corrigeren, waarvoor mijn dank. Mochten er toch nog fouten in zitten, dan zijn die vanzelfsprekend voor mijn rekening.

 

Zoetermeer, 1993.
Bram Sonneveld.

TERUG

   © 2004 De Oerknol